Comptabilitat

  • Adaptació del PGC a les particularitats de l'empresa.
  • Disseny i seguiment de processos de Comptabilitat Analítica i Control de Gestió.
  • Implantació de sistemes d'autoverificació i revisió interna dels apunts comptables.
  • Conciliacions i controls de tresoreria.
  • Redacció del Balanç, Compte d'Explotació, Memòria i Informe de Gestió i presentació dels Comptes Anuals al Registre Mercantil.
  • Llibres Oficials. Anotació dels apunts comptables en els Llibres Oficials obligatoris.
  • Legalització dels Llibres i/o dels llistats d'ordinador substitutius.

Desarrollado por Entorno Digital S.A. - Copyright © 2010