Fiscal

  • Fiscalitat bàsica.
  • Preparació i presentació de les liquidacions periòdiques de impostos (IVA), retencions (IRPF, lloguers, etc.) i pagaments a compte.
  • Confecció i presentació de l'Impost de Societats i de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  • Relacions amb la Agència Tributaria sobre inspeccions, requeriments, sancions, aplaçaments, etc.
  • Declaracions i liquidacions de tributs d'àmbit local (IAE, IVTM, IBI, etc.).

Desarrollado por Entorno Digital S.A. - Copyright © 2010