Laboral

 • Normativa bàsica de tipus laboral.
 • Inscripció de l'empresa a la Seguretat Social i/o Mútua d'Accidents, obtenció del nº d'afiliació.
 • Relacions amb la Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya.
 • Anàlisi de la normativa vigent per obtenir, en tot moment, els màxims avantatges econòmics, fiscals i laborals.
 • Redacció, inscripció i seguiment de tot tipus de contractes laborals.
 • Altes, modificacions i baixes dels autònoms en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Altes, modificacions i baixes dels treballadors en el Règim General de la Seguretat Social.
 • Confecció dels rebuts de salari i estadístiques de costos de personal.
 • Confecció de les liquidacions a la Seguretat Social.
 • Confecció de les liquidacions de retencions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i resum anual de les mateixes (model 110-190 de I.R.P.F.).
 • Certificats finals de retencions.
 • Relacions amb la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social sobre inspeccions, requeriments, sancions, aplaçaments, etc.
 • Solució de conflictes laborals. Assistència en les compareixences davant del CEMAC, Magistratura i Inspecció de Treball.
 • Tramitació de permisos de treball i/o residència per a estrangers, tant de nou com les corresponents renovacions.
 • Reagrupament familiar.

Desarrollado por Entorno Digital S.A. - Copyright © 2010