Societari

  • Normativa bàsica de tipus mercantil.
  • Redacció de tot tipus de contractes públics o privats.
  • Escriptures, constitucions, adaptacions, atorgament de poders, obligacions registrals, certificacions, etc.
  • Gestions davant dels Registres Públics, Mercantil i de la Propietat.
  • Assessorament davant de qualsevol tipus de demanda Mercantil.
  • Procediments concursals.
  • Establiment de plans de continuïtat i/o viabilitat.

Desarrollado por Entorno Digital S.A. - Copyright © 2010